Všeobecné obchodné podmienky
1. Základné údaje

Obchodné meno:

Dušan Bartánus
IČO
48292699
Miesto podnikania
03215 Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 206,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Číslo živnostenského registra: 540-19388
E-mail: liptovskaovecka@gmail.com

Prevádzka
Rovinka-predaj. stánok pri Samoške / Kraji/ p.č. 613/3, 90041 Rovinka

DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV
1) Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-
shopu www.liptovskaovecka.sk je na základe živnosti Mgr. Dušan Bartánus, Partizánska
Ľupča 206, 03215 Partizánska Ľupča
2) Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými
podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby
prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č.
102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje
tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu
zamestnania či povolania.
3) Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri
(Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania
(maloobchod, stravovacie zariadenia, potravinárska výroba a pod.).
4) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
5) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
6) Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
7) Registráciou sa rozumie vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre
doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou
sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia

nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité
výhody.
8) Minimálna trvanlivosť je doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické
vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u
neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre
správne skladovanie).
9) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-
shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre
odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

OBJEDNÁVKA
1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka
(vyplnenie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.
2) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s
potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
3) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných
podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a
teda objednávka sa stáva záväznou.
4) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného
tovaru a jeho prevzatiu.
5) Objednávka musí obsahovať:
1. a) údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno, IČO a
fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu
odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
2. b) informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, množstvo, cena),
3. c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
6) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je spoplatnené sumou vo výške nákladov
za dopravu ku kupujúcemu a späť.

CENA

1) Každý tovar alebo služba sú označené cenou platnou v čase, kedy sú zobrazené. Cena
je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%) a predávajúci je cenou takto
zobrazenou viazaný.
2) Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob.
To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne
zľavy.
3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má predávajúci
povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.
4) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny tovaru pre obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s predávajúcim.
5) Dôležité: Uvedené hmotnosti krájaných syrov sú približné s odchýlkou +-10 %.
Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s možnou odchýlkou +-10 % od ceny uvedenej v objednávke v závislosti na hmotnosti konkrétnej porcie.

PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Za tovar a služby je možné platiť nasledovne:
Hotovosti pri doručení a prevzatí tovaru.
2) Dôležité: Uvedené hmotnosti krájaných syrov sú približné s odchýlkou +-10 %.
Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s možnou odchýlkou +-10 % od ceny uvedenej v
objednávke v závislosti na hmotnosti konkrétnej porcie.

DODACIE PODMIENKY
1) Dodávky objednaného tovaru prostredníctvom e-shopu realizujeme podľa dostupnosti
tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo
najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní od dňa, kedy Predávajúci potvrdil
prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v
objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Ak
by bol tovar nedostupný dlhšie ako 5 dní, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo
emailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za
alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto
prípade, ak bola platba uhradená vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na
jeho účet do troch pracovných dní.
2) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok
dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

3) Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.
4) Tovar je dodávaný prostredníctvom osobného rozvozu Liptovská ovečka/kuriér
5) Zásielka s tovarom obsahuje bloček QR kódom/faktúru (daňový doklad). Pri prevzatí
tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je
poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na
mieste dodania tovaru spísať s dodávateľom/kuriérom protokol o zistených vadách
spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému
poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto
znaky. Dopravca (kuriér) je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.

Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
7) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa
uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného
odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi
Kupujúcim a Predávajúcim. Momentálne túto možnosť neponúkame. V prípade záujmu
nás kontaktujte najprv e-mailom.

POPLATKY ZA DOPRAVU A BALNÉ

1) Predávajúci poskytuje balné bezodplatne - ZADARMO.
2) Minimálna hodnota on-line objednávky je 20 €.

3) Spôsob dodania tovaru:
1. a) osobný odber na odberných miestach Liptovská ovečka ROVINKA v čase uvedených
otváracích hodín v predajnom stánku
2. b) rozvoz v rámci okolitých dedín v Rovinke

4) Cena dopravy pre dodanie tovaru prostredníctvom osobného kuriéra Liptovská
ovečka:
a) Rozvoz ZDARMA do obci ROVINKA, DUNAJSKÁ LUŽNÁ, MILOSLAVOV
b) Ostatné okolité obce – Rozvoz: 3,50 €, pri objednávke nad sumu 50 € ROZVOZ
ZDARMA (PODUNAJSKÉ BISKUPICE, VRAKUŇA, KALINKOVO, HAMULIAKOVO,
KVETOSLAVOV, ŠAMORÍN)

c) V prípade, že si objednávate z inej obce v rámci okresu SENEC a Bratislava, je možný
len osobný odber v predajni v ROVINKE alebo pri objednávke nad 80 € nás kontaktujte
telefonický alebo písomne na e-mail

VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
1) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo
odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2) Ak si Kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo uvedené v ods. 1 tohto článku, je povinný
doručiť písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty
na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená vo faktúre.
Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo
doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou –
napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola
doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1
Zákona).
3) Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
4) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za
najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie je
povinný vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6) Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje pre tovar,
ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na
jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu
akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj
audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu
umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na
tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov..

7) Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru musí spotrebiteľ s tovarom
nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký je bežný pri nákupe v kamennej
predajni. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s originálnym obalom, visačkami a podobne.
8) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1) Kupujúci je povinný:
1. a) prevziať objednaný tovar,
2. b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
3. c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
2) Predávajúci je povinný:
1. a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite a v dohodnutej cene.
2. b) Dôležité: Uvedené hmotnosti krájaných syrov sú približné s odchýlkou +-10 %. Odoslaním
objednávky zákazník súhlasí s možnou odchýlkou +-10 % od ceny uvedenej v objednávke v
závislosti na hmotnosti konkrétnej porcie.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY
1) Reklamovať je možné tovar zakúpený od predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve
kupujúceho.
2) V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho,
kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po uhradení celej
kúpnej ceny v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3) Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare
uvedené inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje stanovená záručná doba, ktorá je
uvedená na každom výrobku. Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov, ktoré sú
zasielané je minimálne 5 týždňov, ak nie je pri tovare uvedené inak.
4) Obchodný partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre
spotrebiteľov ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia
5) Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení závady, max 24h od dodania tovaru, ktorý je zabalený (neotvorený).
6) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady
zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
7) Právo na záruku zaniká v prípade, že:

1. a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
2. b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na
používanie,
3. c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
4. d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
5. e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
6. f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
záručných podmienok.
8) Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené v priamej súvislosti so živelnou pohromou.
9) Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené
používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa
reklamovať.
10) Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu uvedenú v ods. 16, tovar zaslaný na
dobierku nebude prevzatý. Tovar je možné odovzdať aj osobne na odberných miestach
uvedených v čl. 7 ods. 2 písm. a) počas otváracích hodín. Tovar je potrebné zabaliť tak,
aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene,
prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe
(faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.  Reklamácie uplatnené
elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu) nie sú akceptované.
11) Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú
prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení
reklamácie bude zaslané písomne.
12) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku
reklamačného konania. V prípade reklamácie na odbernom mieste môže predávajúci
vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného
konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej
lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu
vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
13) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
1. a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a
včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať
namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
2. b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má
kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

3. c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má
spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát
opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
4. d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
14) Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru)
je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže
poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.
Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Pokyny pri preberaní
tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale,
zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne
poškodený, kupujúci neprevezme zásielku od doručovateľa ale na mieste spíše s
kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne predajcovi na +421 915 529
922. V prípade zistenia poškodenia dodaného tovaru po otvorení zásielky v neprítomnosti
kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od dodania
zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať predajcu na +421 915 529 922 na doriešenie
náhrady. Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti
pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.
15) Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
16) Reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa: LIPTOVSKÁ OVEČKA-
ROVINKA, HLAVNÁ 88, 90041 ROVINKA, , tel.: +421 915529922, e-mail:
liptovskaovecka@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12. 11.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
13. 11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
14. 11.3.Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj
zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.
15. 11.4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej
zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže
spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných
vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie
z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
16. 11.5.Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä
tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej
sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch
a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania
informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
17. 11.6.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
18. 11.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na
účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
19. 11.8.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely,
ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby
sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý
boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné
účely.
20. 11.9.Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných
a obchodných podmienok  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
21. 11.10.Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným
a nezameniteľným spôsobom oznámil:
22. a)svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
23. b)identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný
tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
24. c)účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
a kupujúcim,
25. d)že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou
a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú
adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

26. e)že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
27. 11.11.Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby,
tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
28. 11.12.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
29. a)potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
30. b)účel spracúvania osobných údajov,
31. c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
32. i)identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
33. ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných
údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
iii. d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
jeho osobné údaje na spracúvanie,
1. e)vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
2. f)doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených
záujmov v rozsahu najmä
3. i)poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa
ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné
údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej
únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona,
predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí
ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
vii.         ii)         informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im
budú osobné údaje poskytnuté,
viii.       iii)        okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné
údaje sprístupnené,
1. iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
2. v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
3. g)opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
xii.                   h)         likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania;
ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať
o ich vrátenie,
xiii.                 i)          likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

11. 11.13.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči:
12. a)spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
13. b)využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom
styku, alebo
III.                   c)         poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho
marketingu.
11. 11.14.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených
dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.
12. 11.15.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci
má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
13. 11.16.Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že
uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa
jej odoslania.
14. 11.17.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
15. 11.18.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa
ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo
požiadavky.
16. 11.19.Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne
oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
17. 11.20.Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní
osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté
a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov.

Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že
predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak
predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ
môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona
391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže
podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20
EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na
úhradu nákladov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a doplnenia verejných
obchodných podmienok sú platné od ich zverejnenia na www.liptovskaovecka.sk
2) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi
uzrozumený.
3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.liptovskaovecka.sk môžu byť menené a
aktualizované bez skoršieho upozornenia kupujúceho a predávajúci nenesie
zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám
spôsobenú použitím informácií z www.liptovskaovecka.sk
4) Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
01.10.2022